beats by dre cheap

Odakle sejtan prilazi covjeku

"E zato sto si odredio, pa sam u zabludu pao, kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati, pa ću im i sprijeda, i straga, i zdesna, i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti'(El-E'raf, 16-17).

Ibn Abbas kaže da se riječima: "... Tvoj Pravi put" želi kazati: "Tvoja ispravna vjera." Ibn Mesud smatra da se radi o Allahovoj knjizi dok Džabir kaže "To je islam", a Mudžahid: "To je istina."

Sva navedena objašnjenja znače jedno, a to je da se radi o putu koji vodi Uzvišenom Allahu. U hadisu koji prenosi Sebra ibn el-Fakih,se kaže : "Šejtan na svakom putu čeka čovjeka u zasjedi." Na svakom putu koji vodi dobru čeka šejtan i presreće one koji njime hode.

Šejtan je kazao "... pa ću im prilaziti sprijeda." Ibn Abbas, pojašnjava da rečeno znači: "prilazit ću im kroz ovaj svijet" ili "Dovodit ću ih u sumnju da će biti proživljeni na budućem svijetu",.
Što se tiče riječi "... i straga" Ibn Abbas to tumači ovako: "Budit ću im želju za ovim svijetom", dok El-Hasan drži da spomenuto znači: "Prilazit ću im iz onoga što čini življenje na ovom svijetu, prikazivat ću im to lijepim i podstrekivat ću ih da za tim žude." 

Ibn Abbas smatra kako riječi "... i zdesna" znače: "Budit ću im sumnje u vjerovanje", El-Hasan daje sljedeće tumačenje: "Prilazit ću im odande odakle dolaze njihova dobra djela tako što ću ih stalno odvraćati da ih ne čine."

A riječi: "Prilazit ću im i slijeva" znače da će šejtan naređivati ljudima da čine loša djela, podstrekivati ih na njih, prikazivati im ih lijepima i pomagati im da ih čine.

"Šejtan nije rekao da će prilaziti ljudima odozgo jer je", tumači Ibn Abbas, "znao da je Allah iznad njih."

Govor srca
http://dzenneta.blogger.ba
01/04/2010 23:44